När det gäller prisindex har jag skrivit några uppsatser som kan delas in i två områden:

1) hur man mäter prisindex och

2) prisindex för olika hushållskategorier.

 

I den förra genren finns uppsatsen "Kvalitetsförändringar och produktivitetsmått" som ingick som en bilaga till Produktivitetsdelegationen och publicerades 1991.

När det gäller prisindex för olika hushållskategorier finns uppsatsen "Fördelningseffekter av relativa prisförändringar", Ekonomisk Debatt, nr 6, 1976, som var min första publikation och är en sammanfattning av resultat från min trebetysuppsats. I uppsatsen beräknas indextal (som Laspeyres-indexar) för olika hushållsgrupper. Ett mer omfattande arbete på samma tema är "Prices and income distribution", Meddelande, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, 1985:98. I den uppsatsen skattar jag efterfrågesystem och med utgångspunkt från AIDS kostnadsfunktion s.k. sanna levnadskostnadsindex för olika inkomstgrupper. Jag tar även hänsyn till prisdiskrimering, främst i form av bostadsbidrag, och visar att inkomstfördelningen i Sverige skulle blivit jämnare om man använde bostadsbidrag i jämförelse med barnbidrag. Denna fråga var även föremål för en debatt i Ekonomisk Debatt och jag var med i en intervju i Aftonbladet.