Andra modeller

Förutom de stora makroekonometeriska modellerna BASMOD och NiGEM har jag också utvecklat modeller för andra specifika ändamål. Dessa modeller kan delas in i 1) efterfrågemodeller, 2) allmänna jämviktsmodeller, 3) modeller för prissättning samt 4) skattemodeller.