Mervärdeskattesatsutredningen

Denna utredning analyserar effekterna av olika utformningar av mervärdeskatten. Detta är en aktuell fråga inom EU där ett harmoniseringsarbete pågår. Utredningen tittar på både fördelnings- och effektivitetsaspekter.

Jag beräknar efterfrågeelasticiteter för konsumtion (11 kategorier) och fritid. Jag använder nationalräkenskapsdata på kvartalsbasis för perioden 1980:1 - 1998:4. Läs min bilaga till utredningen: "Consumer Demand and Labor Supply in Sweden 1980-2003"