Efterfrågesystem

Jag har skattat efterfrågesystem för den svenska ekonomin vid flera tillfällen. Systemen har sedan använts för att beräkna elasticiteter, kostnader för barn, sanna levnadskostnadsindex, arbetsutbudselasticiteter m m. De första beräkningarna gjordes på 80-talet och publicerades som ett meddelande vid Nationalekonomiska institutionen i Lund. Här beräknades kostnaderna för barn vilka också publicerades i Ekonomisk Debatt där det blev en debatt med några andra ekonomer.

I slutet av 80-talet fick jag ett forskningsanslag för ett nordiskt projekt om efterfrågan på livsmedel som ledde fram till publiceringen av The Econometrics of Demand Systems. With Applications to Food Demand in the Nordic Countries, Kluwer Academic Publishers, 1996 (med Edgerton, Hummelmose, Laurila, Rickertsen och Vale).

Jag har även gjort specialstudier för alkohol - publicerad som bilaga till Alkoholskatteutredningen - och för tjänster - publicerad som bilaga till Tjänstebeskattningsutredningen.

Den senaste analysen är beräkningar av elasticiteter för hela den svenska konsumtionen inklusive fritid. Den publiceras som en bilaga till Mervärdesskattesatsutredningen men kan laddas ner här.